Állásajánlatok
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére. KEHOP 5.2.11.
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére. KEHOP 5.2.11.
FELHÍVÁS
Megújuló alapú fotovoltaikus rendszerek megvalósítására


A Felhívás címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére
A Felhívás kódszáma: KEHOP 5.2.11.

Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek részére, a korszerű, villamosenergia termelő fotovoltaikus rendszerek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban, amelyhez hozzájárulnak a központi költségvetési szervek épületeihez kapcsolódó, meglévő villamosenergia igények fotovoltaikus rendszerrel termelt megújuló energiával történő részbeni vagy teljes kiváltására vonatkozó projektek .A cél elérését a Kormány központi költségvetési szervek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás 100 millió Ft-250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a szakaszokban meghirdetett rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növeléséhez csökkentve a fosszilis energiahordozó felhasználását, ezzel hozzájárulva a primer energia felhasználás, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot.

Jelen felhívás a fosszilis alapú villamosenergia rendszerek megújuló energiaforrás alapra helyezésével támogatja az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató, Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatra épülő, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os megújuló részarány teljesítését. A fejlesztések hozzájárulnak a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésében megfogalmazott célok eléréséhez.
Jelen felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek meglévő fosszilis alapú villamosenergia felhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását.

A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-100 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. SZÉCHENYI 2020

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal hozzánk!

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.Részletek a  http://www.szechenyi2020.hu oldalon.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
- Projekt-előkészítés
- Megvalósítás

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek

I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE) méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

II. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)
(A Projektre vonatkozóan kötelező tájékoztatási kötelezettségeket teljesíteni kell, az erre vonatkozó előírásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza.)

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek

I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
Támogatható beruházási elemek:
Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig)

II. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Támogatható beruházási elemek:
Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig)

Tevékenységek kombinálása:
Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet támogatási igényt benyújtani, de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható!
Az I) és II) tevékenységek kombinálása projektszinten támogatható.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Központi költségvetési szervek:
a) 311 - Központi költségvetési irányító szerv
b) 312 - Központi költségvetési szerv
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól 2018. év 10. hó 16. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. év 10. hó 23. nap
- 2016. év 11. hó 06. nap
- 2016. év 12. hó 06. nap
- 2017. év 04. hó 06. nap
- 2018. év 10. hó 16. nap


A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Postafiók 328.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 250 millió Ft lehet.

5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!