Állásajánlatok
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  A szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez. TOP-6.5.1-16
 
FELHÍVÁS
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére


A Felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A Felhívás kódszáma: TOP-6.5.1-16

Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok számára, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány a magyarországi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt részére megítélt támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez;

- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

A felhívás indokoltsága és célja

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez.

Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform

Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez.

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

- Többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 23 708 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

Az operatív programban rögzítettek alapján.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 33-161 db.

A támogatás háttere

Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1005/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
 

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Önkormányzati tulajdonú épületek5 energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott "hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével (szükség esetén a lábazat hő és vízszigetelése és a talajon fekvő padló hő és vízszigetelése is támogatható), külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, (hővisszanyerős szellőzővel ellátott ablakokra történő csere is támogatható), vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával. Műemléki illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelése is támogatható, amennyiben a műemléki vagy a helyi védettség alátámasztásra, illetve a páratechnikai számítás benyújtásra kerül.

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik:
- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);
- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott.);
- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).

c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik:
- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.

e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti "DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik:
- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.3 /j) pontjában leírtak kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a felhívás 3.3./j. pontjában leírt módon valósul meg!):
- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;
- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.
- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz, stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása

g) Megyei jogú városok önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése
- A szükséges adatgyűjtések, felmérések elvégzése, az esetlegesen meglévő akciótervének (SEAP) felülvizsgálata és átdolgozása, vagy a SECAP kidolgozása, továbbá csatlakozás a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához.

h) Megyei jogú városi önkormányzatok energiahatékonyságának növelése érdekében Okos Hálózat (SMART GRID) és Okos Mérés (SMART METERING) rendszer létrehozása, amennyiben ez szerepel a megyei jogú város Modern Városok Programjában
- Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energia ellátását (villamos- és hő-energia) megvalósító egységek egy irányítási rendszerbe, hálózatba kötése (SMART GRID létrehozása), és ennek működéséhez szükséges városi szintű integrált energia menedzsment, monitoring és irányítási rendszer bevezetése (SMART METERING megvalósítása). A SMART GRID és a SMART METERING rendszer megvalósítása csak együttesen lehetséges. A két tevékenységet nem lehet külön választani egymástól. (Kivétel, ha pilot projekt keretében SMART METERING rendszer kerül kialakításra)
igénylők köre


Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- Megyei Jogú Város Önkormányzata (GFO 321)
- Többségi megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet.


Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
 

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.

3. A támogatás mértéke, összege

a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

b. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/top-651-16-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu


Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!