Állásajánlatok
TAO kedvezmény
TAO kedvezmény

Akár 15 millió eurónak megfelelő adókedvezményt is kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek az elmúlt egy évben energiahatékonysági beruházásba kezdtek. A kedvezmény a fizetendő társasági adó legfeljebb hetven százalékát érheti el. A kedvezmény igénybevételének feltétele, egy szakértői igazolás, amely tanúsítja, hogy az adott beruházás csökkentette a cég energiafelhasználását. A Solverenergy egyike azon magyarországi auditoroknak, amelyek jogosultak ennek a tanúsítványnak a kiállítására. 


A TAO kedvezmény mértéke

A társasági adó legfeljebb 70 %-a - adókedvezmény formában – energiahatékonysági célú beruházásokra költhető el, melyet adóvisszatartás formájában lehet igénybe venni. Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke legfeljebb a beruházás teljes költségének 30 %-a (nagyvállalatnál), legfeljebb 40% (középvállalatnál), legfeljebb 50% (kisvállalatnál).

A kedvezmény igénybe vehető a beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezésének adóévében, vagy az azt követő öt adóévben.


Vonatkozó jogszabályok

 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról


A TAO törvény alkalmazásában

Elszámolható költségek

 • Az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke.
 • Az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó adókedvezmény és a beruházáshoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.
 • Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Nem elszámolható költségek

 • Az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózótól szerzett be.
 • A villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége.
 • A saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos - szondás, talajvizes, levegős - hőszivattyú; gázmotoros hőszivattyú; napkollektor; saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke
 • Annak a beruházásnak a bekerülési értéke, amely beruházás üzembe helyezése esetére az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály minimum energiahatékonysági követelményt ír elő, e követelmény teljesítését biztosító beruházás bekerülési értéke erejéig, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől ((ezek a feltételek épületek felújításával kapcsolatosan különösképpen vizsgálandók);
 • Az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amely élettartamára, üzemben tarthatóságára az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály tiltást vagy korlátozó rendelkezést határoz meg, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől.
 • A halászati és akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházás

 

Az igénybevételhez energiahatékonysági igazolás szükséges

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását (a továbbiakban: igazolás) az energiahatékonysági törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állítja ki az adózó kérelmére 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet tartalma szerint.

A Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft auditori szervezeti jelölés: EASZ-01-18/2016.

www.solverenergy.hu / telefon: 06(1) 2200-661, 06 (30) 787 4479 / e-mail: solverenergy@solvergroup.hu

Auditorszervezet eljárási rendje

Auditorszervezet beruházási minőség igazolása vonatkozásában elvégzi:

 • a tervezett vagy végrehajtott beruházás költségeinek tételes ellenőrzését energiahatékonyság növelési szempontból,
 • a tervezett beruházással érintett műszaki rendszer előzetes energetikai felmérését és a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás becslését, az eredményekről írásosan tájékoztatja Megbízót,
 • a beruházás üzembe helyezését követően a 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015 (V.26.) Korm.rendelet szerinti beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot folytat,
 • az energetikai audit eredményeit Megbízó nevében a MEKH-nál regisztrálja,
 • a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolást kiállítja.

Audit lefolytatásának menete

 • A szerződés teljesítését Felek egy un projektindító megbeszéléssel kezdik, melyben megállapodnak a teljesítés operatív részleteiről (főbb mérföldkövek, adatszolgáltatások, helyszíni szemlék, stb.), amelyről jegyzőkönyv készül.
 • Auditor szervezet heti egyszeri alkalommal e-mailben előrehaladási jelentést küld az elvégzett feladatokról Megbízó képviselőjének.
 • Auditorszervezet feladatainak befejezését követően az energetikai auditot tartalmazó részletes szakértői elemzést és igazolást elektronikusan megküldi Megbízónak véleményezésre. Megbízó azt az átvételtől számított 15 naptári napon belül véleményezni illetve kiegészítő, módosító javaslatait Auditorszervezetnek megküldeni.
 • A szakértői jelentés elfogadását követően a teljesítésről Felek teljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel, majd ezt követően Auditorszervezet képviselője az „Energetikai Auditokkal kapcsolatos Adatszolgáltatás Elkészített Energetikai Auditok Bejelentése” című nyomtatványt elektronikusan megküldi MEKH részére.


Az Adózó általános feladatai

Az adójóváírást követően Adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz

 • üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét;
 • bekerülési értékét;
 • többletköltségét;
 • az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.

 Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóív végéig legalább egyszer ellenőrzi.

A kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig (kötelező üzemeltetési időszak) üzemelteti, illetve használja. Ha az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett eszközöket a kötelező üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül - pótlás nélkül - kivezeti, vagy - pótlás nélkül - nem üzemelteti, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.


Kockázatok

 • Az adó visszaigénylése, kedvezmény formájában való levonása mindig megfelelő szakmai hozzáértést és alaposságot, konzervatív gondolkodási elveket igényel.
 • A szabályozás e formájában új, ellenőrzési gyakorlat és tapasztalat még nincs e területen.
 • Az elkövetkező 3 évben az Adóhatóság egyszer biztosan ellenőrzi az igénybevétel jogosságát.
 • Minden egyes projekt egyedi elbírálást igényel.
 • Társaságunk az energetikai audit tartalmáért, az energiahatékonyság megállapításáért, valamint az energiahatékonyságot közvetlenül szolgáló kiadási elemek műszaki tartalmi validálásáért szakmai garanciát vállal.
 • A társasági adókedvezmény igénybevétele során azonban egyéb, elsősorban az adózás rendjével összefüggő kockázatossági elemeket (pld beruházás, fejlesztés, karbantartás elkülönítése, adójogszabályok helyes értelmezése, egyedi események ügyei, NGM állásfoglalások kérése, stb.) is kezelni szükséges, melyekből bekövetkező hátrányokért szervezetünk nem vállalhat felelősséget. Ezeket a kockázatossági elemeket az audit során külön is összefoglaljuk.

Szervezetünk megfelelő szakmai felkészültségű és reputációjú nemzetközi adószakértő cégekkel kiegészülve, operatív együttműködésben is vállalja a feladat elvégzését. Ez esetben a társasági adóvisszaigénylést Ön kockázati fedezetet is jelentő biztosítással, teljes biztonságban tudja elvégezni.

 

2018.03.02

 

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!