Állásajánlatok
Vállalkozások épületenergetikai fejlesztése
Vállalkozások épületenergetikai fejlesztése
Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel 3-50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 3-50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönnel VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

 

FELHÍVÁS
A kis- és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek megvalósítására


A Felhívás címe: Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel
A Felhívás kódszáma: VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

Magyarország Kormányának Felhívása a kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a primer energia felhasználás csökkentés és a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;

- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet;

- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek;

- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

A felhívás indokoltsága és célja

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint megújuló alapú villamosenergia termelés révén kívánjuk elérni.

Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben.

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.

A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.
Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatói döntés, amennyiben a támogatást igénylő mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.


A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76 milliárd Ft.

- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 5,88 milliárd Ft,

- kölcsön összege: 5,88 milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-280 db.

A támogatás háttere

Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság és az MFB Zrt. közösen hirdeti meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat alapján.

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

- A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész - B) tevékenység - aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

- A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész - C) tevékenység - aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

- A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.

A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

jogi forma szerint:

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők köre

1) Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;

b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;

c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;

e) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

f) amely mint gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll;

g) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el; azaz amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával, szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. § szerinti foglakozástól eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével;

h) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;

i) amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget;

j) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában;

k) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;

l) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia, stb.) eredő lejárt tartozása van;

m) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;

n) amelynek fejlesztési igénye kaszinók és annak megfelelő vállalkozások fejlesztésére irányul;

o) amelynek fejlesztési igénye online szerencsejátékok és online kaszinók fejlesztésére irányul;

p) amely vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú Felhívás keretében már részesült támogatásban;

q) amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. sz. mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésében, feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak minősül; egy vállalkozás abban az esetben minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. sz. mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésében, feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak, amennyiben a cégkivonatában szereplő bármely tevékenysége megfelel a TEÁOR ’08 szerinti besorolás alábbi kódszámokkal jelölt tevékenységei valamelyikének: 01.11-03.22; 10.11-12.00; 46.11; 46.17; 46.21-46.39; 47.11; 47.21-47.29; 47.81;

r) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;

Állami támogatási szabályok

s) amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel, t) amely a támogatást az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására (elsődleges mezőgazdasági termeléshez) használja fel,

u) azon támogatást igénylő részére, amely azt az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.

v) amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használja fel, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

w) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,

x) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,

2) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás kategória és megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási kategória esetén nem nyújtható továbbá támogatás annak a támogatást igénylőnek:

y) amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használja fel,

z) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

aa) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget

Csekély összegű támogatás támogatási kategória szerint nem nyújtható továbbá támogatás annak a támogatást igénylőnek:

bb) amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-tól 2019. február 8-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

a) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

b) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy az aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak!

e) Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a d) pontban említett nyilatkozatot két példányban szükséges kinyomtatni és a második, papír alapú példány a kölcsönszerződés vonatkozásában szerződéskötési feltételnek minősül.

A nyilatkozat papír alapú, egyik példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Pf. 95.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
 

A nyilatkozat második papír alapú példányát személyesen is be kell nyújtani a választott MFB Ponton a kölcsönszerződés megkötésekor.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyilatkozat papír alapú példánya tekintetében ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt. törvény) 7.§. szerinti ügyfél-átvilágításhoz szükséges ún. Pmt. adatlapot egy szabadon választott MFB Pont tölti ki és érvényesíti, amelyhez az Igénylőnek személyesen meg kell jelennie az MFB Ponton. Az Igénylőnek a kitöltött és érvényesített adatlap eredeti példányát szerződéskötéskor szükséges benyújtani az MFB Ponton.

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatási szerződésben, illetve támogatói okiratban és a kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az irányító hatóság folyósítja a vissza nem térítendő támogatást, míg az MFB Pont folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás értéknapja között néhány nap eltérés adódhat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség.

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak és pénzügyi eszközből nyújtott kölcsön típusú támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A Felhívás keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönnek minősül.

A kölcsön devizaneme HUF.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége: nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet, figyelembe véve a Felhívás 5.9.1 pontjában foglaltakat, ami alapján a vissza nem térítendő támogatás mértéke csökkenhet.

e) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása "Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) a) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

g) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:

a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén mikro-, kis- és középvállalkozás esetében maximum 55% lehet.

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén mikro-, kis- és középvállalkozás esetében maximum 70% lehet.

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100%-a lehet.


https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztseinek-tmogatsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban-kombinlt-hiteltermkkel-1

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu


Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot!