Állásajánlatok
Adatvédelem

 

Adatvédelemmel kapcsolatos információk
 

Általános tájékoztató adatkezeléseinkkel kapcsolatosan


 

Számunkra nagyon fontos a személyes adatainak védelme!

Személyes adatainak megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szolgáltatásainkat igénybe tudja venni. A SolverEnergy Kft. csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk az Ön számára, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultát.
Annak érdekében, hogy adatkezelésünkről tájékoztassunk Önt az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos információs oldalt készítettük el.
Azonban fontos tudnia, hogy ez az információs oldal nem helyettesíti a SolverEnergy Kft. egyes adatkezelésekre vonatkozó hivatalos adatkezelési szabályzatait, tájékoztatóit. Az adatkezelések teljességéről e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vegye figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudja mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, születési dátuma is.
 

 

 

1. A SOLVEENERGY KFT. TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKBAN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIT.

 

1.1. SolverEnergy Kft. hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelése

Fontos számunkra, hogy tájékoztatást nyújtsunk ügyfeleinknek és azok számára akik érdeklődnek szolgáltatásaink azokat felölető szakterületek iránt.

Ezzel kapcsolatosan hírlevél felíratkozási lehetőséget biztosítunk és hírleveleket küldön önkéntes feliratkozóink számára.

A hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés részletes tájékoztatóját itt tudja megtekinteni: Adatkezelési tájékoztató - Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés.

 

 

 

1.2. Személyes adatmegadás a webes felületeken adatkezelés

A SolverEnergy Kft. ügyfélszolgálatot üzemeltet annak érdekében, hogy az érdeklődőkkel és ügyfelekkel kapcsolatot tudjunk tartani. Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind email üzenetben, mind postai levélben, mind pedig telefonon fel tudja venni. Ezzel az adatkezelésünkkel kapcsolatosan az alábbi linken érheti el a tájékoztatásunkat:

Adatkezelési tájékoztató - Személyes adatmegadás a webes felületeken adatkezelés


1.3. Süti kezelés

A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat itt tudod elvolvasni: Adatkezelési tájékoztató – Sütikezelés

 

2.  ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG


Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjuk Önt tájékoztatni a személyes adatairól, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogait megfelelően tudja gyakorolni. Összegyűjtöttük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetik meg.
 

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen.
 

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.
 

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésre késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulással, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.
 

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen.
 

2.7. Visszavonáshoz való jog

Természetesen jogosult arra, hogy a hozzájárulás jogalapon számunkra megadott adatainak kezelését bármikor visszavonja.


3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

A SolverEnergy Kft. korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek.4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAI GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A SolverEnergy Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztat téged a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számára.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a solverenergy@solvergroup.hu e-mail címre, illetve írásban a 1149 Budapest Angol utca 34/A. postacímünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az érdeében - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Amennyiben a jogait szeretné gyakorolni, akkor kérjük az alábbiakban megtekinthető  „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz” elnevezésű dokumentum sémát használja és aláírva juttassa el hozzánk a fent megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton a solverenergy@solvergroup.hu email címre.

A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • e-mail címe

  • teljes neve

  • telefonszáma

Amennyiben e-mailben juttatja el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy a számunkra megadott email címről küldje el a megkeresést.

 

Adatvédelmi kérelem dokumentum tartalma:

 

"Kérelem adatvédelmi joggyakorláshoz"

 

Alulított ………………………………………………………………………………………………………..(név),

a SolverEnergy Kft. számára megadott e-mail címe:..................................................

a SolverEnergy Kft. számára megadott telefonszáma: ..............................................


Jelen kérelem előterjesztésével kérem a SolverEnergy Kft-t mint Adatkezelőt, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak alapján ( a megfelelőt kérjük húzza alá) :

 

  1. tájékoztasson személyes adataim kezeléséről

  2. kezelt személyes adataimat törölje

  3. biztosítsa személyes adataim hordozhatóságát

  4. tiltakozásom alapján személyes adataim kezelését megszüntesse

 

Egyéb nyilatkozat:

 

Kelt: ………………………………., …….....év ……………..hó………….nap

 

 

……………………………………..

Kérelmező aláírása

 

 

A kérelmet a tájékoztatónkban foglaltak szerint kérjük postai úton a SolverEnergy Kft. 1149 Budapest, Angol utca 34/A címre, valamint e-mail formájában a solverenergy@solvergroup.hu címre küldje meg.

 

5. ADATFELDOLGOZÓK

Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulás alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • szerver/tárhely szolgáltató

  • számviteli tevékenységet végző cég

  • jogi szolgáltatást végző cég

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.
 

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.