Állásajánlatok
Üzenetküldés adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatmegadás a webes felületeken adatkezelés

 

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató a SolverEnergy Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott személyes adatmegadás a webes felületeken adatkezelés kapcsán személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik igénybe veszik a webes felületeken adatkezelés kapcsán szolgáltatásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait érintett hozzájárulása, valamint üzleti célú megkeresések esetén szerződés teljesítése jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.

 

2. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: SolverEnergy Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 164768

Adószám: 10738421-2-43

Székhelye és postacíme: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 8. 

Email címe: solverenergy@solvergroup.hu

Telefonszám: +36 1 2200 661

 

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az a webes felületeken adatkezelés kapcsán érintett hozzájárulása, valamint üzleti célú megkeresések esetén szerződés teljesítése jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint az adatkezelés hozzájárulás és szerződés teljesítése alapján történik.

 

4. Adatkezelés célja:

Személyes adatmegadás a webes felületeken szolgáltatás nyújtása céljából.

 

5. Személyes adatok köre:

név,
e-mail cím,
telefonszám,

 

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja igénybe venni a személyes adatmegadás a webes felületeken adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a személyes adatmegadás a webes felületeken kapcsolódó adatkezelés céljából szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés céljából kezelt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozó partnereknek adjuk át.

Az adatfeldolgozók jelen adatkezelési folyamatban megjelenő összes személyes adathoz hozzáférnek szolgáltatási tevékenységükből kifolyólag ezen adatokat látniuk kell.

Az adatfeldolgozókkal határozatlan idejű szolgáltatói szerződéses jogviszonyban állunk, minden partner esetében az adatokfeldolgozói tevékenység a szolgáltatói szerződés megszűnéséig tart.


Informatikai szolgáltatás nyújtása ( domain és tárhely, valamint levelezés szolgáltatás ) céljából felelős adatfeldolgozó partner:

Integrity Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

Postacím: 1538 Budapest, Pf.:510

Telefonszám: +36 1 789 2789

E-mail cím: support@tarhely.eu

Weboldal: www.tarhely.eu

 


Informatikai szolgáltatás nyújtása ( weboldal szerkesztő ) céljából felelős adatfeldolgozó partner:

Tárhely.eu Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

Postacím: 1538 Budapest, Pf.:510

Telefonszám: +36 1 789 2789

E-mail cím: support@tarhely.eu

Weboldal: www.tarhely.eu


7. Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeljük az adatkezelési folyamatban megjelenő adatokat.


8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk.


9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.


A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.


A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Budapest, 2018.08.28.